Изплатени средства по договор № РД-085 / 01.11.2014 г. (17)

  • Четвъртък, 14 Юли 2016

ИНФОРМАЦИЯ

За изплатени средства по договор № РД- 085 / 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов":

В изпълнение на договор № РД-085 от 01.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на 7 (седем) броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на Народен театър „Иван Вазов", сключен между Народен театър „Иван Вазов" като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ" ООД като ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура с № 0000023173 от 01.06.2016 г., на 09.06.2016 г. е извършено плащане в размер на 1315,92 лв. с вкл.ДДС към изпълнителя, включващо следното:
- месечна абонаментна такса за м.май 2016 г. в размер на 1 180,80 лв. с вкл.ДДС съгласно Чл. 6. от договора ;
- подмяна контактор АВВ 1 бр.;
- допълнителни контакти АВВ 2 бр.

© Всички права запазени. Народен театър "Иван Вазов" - гр. София.