Обществена поръчка - „Доставка на горива, масла и технологически течности за транспорта на Народен театър „Иван Вазов”

  • Вторник, 21 Януари 2014

Решение за избор на Изпълнител


Публична покана

Техническо задание

Методика за оценяване

Образци

Уточнение от Възложителя: Моля да обърнете внимание на допусната техническа грешка по т. 9.1.5 и т.9.1.6. от стр.5 на Публичната покана – Отчетът и Справката да бъдат за предходните три календарни години 2011, 2012 и 2013 г. както е вписано в Образец №5

Уточнение от Възложителя: В случай, че към датата на подаване на офертата, Участникът не е изготвил годишния си финансов отчет за 2013 г., той представя декларация, в която изрично посочва това обстоятелство и представя информация за общия оборот, реализиран от него за 2013 г.

Последно променена в Понеделник, 03 Февруари 2014
© Всички права запазени. Народен театър "Иван Вазов" - гр. София.